Den första forskningsstudien för att analysera hur Sverige kan jämföra referensstudier i NE och Wikipedia. Analysen testades i en referens jämförelse på 150 ord.

Slutsats: Wikipedia är det mest användbara – delvis för alla, eftersom det är minst tio gånger större än NE – och har en högre referens på webbnivån. De signerade referensorden i NE är mer tillförlitliga än Wikipedia, eftersom de ofta har små eller gamla referenser och ofta inte specificeras. NE har en låg transparensreferens. Artiklarna i NE 2018 – 65% – 90% av den nya referensen saknar författarens namn.

skola

Han säger att encyklopedin är ”Sveriges mest framträdande” och bygger på ”vetenskapliga principer”. Du förklarar inte vad du menar med det.

Påståendena kan vara falska och vilseledande.

Studien gör också en jämförelse mellan svenska och engelska Wikipedia. Engelska Wikipedia är en referensbok

Referensstatus, användbarhet och modernitet
En encyklopedi är en digital onlinetjänst idag och är en del av människors önskan att söka och hitta mer tillförlitlig information. För att fylla en sådan roll är Google en dominerande ”sökvärld”, B, Referensstatus, Tillgänglighet, Transparentreferens och Nätverksreferens Nyckelproblem.

01 Bakgrunden och syftet med denna forskningsstudie
Det finns ingen tidigare forskningsstudie som jämför NE och Wikipedia svWs. Först en diskussion om hur man jämför Wikipedia och hur man jämför Wikipedia, och sedan använder en analys eller modell för att studera fler ord – 150 – fyller ett gap för både användare och kunder.

Statlig media sammansättning ”Källa kritik – är en utmaning” sida. Det finns följande i oktober 2016 …

Det finns ingen systematisk jämförelse mellan Wikipedia och National Encyclopedia till exempel. om tillförlitlighet. Proverna visar dock liten skillnad. Det bör dock komma ihåg att vissa texter i Wikipedia bara startas, andra kan vara mycket mer avancerade än innehållet i NE.

Den enda verkliga makale finns i media nästan, och i Svenska Dagbladet 2006 en artikel där du jämför innehållet i nio (sic) artiklar om NE och Wikipedia. ord jämfört med ord.

VAD och Wikipedia-problemet är vanligt i skolvärlden, men idag är relativt få människor mindre vanliga bland folket, eftersom de använder NE. Användningen av NED är relaterad till ökad kunskap före skolans användning och köpbeslut. Få studenter använder NE efter skolan.

02metodfråg är
Faktorer som anses vara inkluderade i en jämförelse mellan NE och Wikipedia är av stor betydelse för det övergripande resultatet.

Vilka faktorer ska inkluderas eller uteslutas?

Att vara involverad innebär att man tar hänsyn till ett bredare, bredare perspektiv. Denna utvärdering av NE och Wikipedia innehåller fler faktorer än att bara jämföra innehållet i en uppsättning referensord, men det är förmodligen en central fråga.

Fler och fler människor köper mat idag är medvetna om och påverkat sina val om var och var mat produceras. Närodiled en öppen megatrend. Mobiltelefonmottagare, både från H & M och Apple, ger betydelse för arbetsförhållandena hos fjärranslutna tillverkare. Företag i många länder följer lagar som involverar fler kvinnor. Fler exempel är lätta att hitta.

Jämförelseresultaten hänför sig främst till Wikipedia Wikipedia, men man kan hävda att Wikipedia i andra länder är en integrerad del av Wikipedia-tjänsten. Engelska Wikipedia är mycket större och innehåller ofta artiklar längre än svenska Wikipedia. Ett exempel på detta är den svenska Wikipedia, den största webbläsaren på svW Chrome och enw. Genom att använda Googles kostnadsfria översättningstjänst (väsentligt uppdaterad) får du utmärkt läsverktyg utan kostnad. All Wikipedia – i alla språkversioner – blir sålunda en lättillgänglig resurs för alla.

Ju fler faktorer du lägger till desto sämre för resultatet.

Det finns ingen värdeneutral metod för att jämföra encyklopedi. Det är emellertid viktigt att klargöra alla grunder för utvärderings- och urvalsprinciper. Arbetet ska vara öppet.

03projektdesign
Studien fokuserar på att jämföra NE-tjänsten och Wikipedia-svenska och engelska tjänsten. Detta är en central utgångspunkt för studien. Att se encyklopedier som en tjänst är att jämföra de tillgångar som användare och andra människor möter. Jämförelse av ord är bara en faktor bland flera personer.

04faktor är
Konsumentbyråns tidning Råd och Rön har ett antal faktorer vid jämförelse mellan ett stort antal produkter och tjänster. Mäta inte sugkapaciteten och dammsugarens volym